O projekcie #powerWNH

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Cel szczegółowy PO WER:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 

"Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym" – projekt Wydziału Nauk Historycznych UMK otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zdobyte fundusze europejskie zastaną przeznaczone w całości na płatne staże zawodowe dla studentów ostatnich lat studiów drugiego stopnia wszystkich kierunków naszego Wydziału w latach 2016–2017. Staże odbędą się w wiodących organizacjach realizujących w sposób nowoczesny zadania w obszarze zarządzania dziedzictwem kulturowym w kraju oraz za granicą i umożliwią studentom kończącym studia płynne przejście z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.

Wniosek przygotowany przez Zespół Projektowy z naszego Wydziału uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 402 233,69 zł i znalazł się na 51 miejscu listy rankingowej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpatrzyło i oceniło w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) 369 wniosków, do dofinansowania wyznaczono jedynie 95.

W skład Zespołu Projektowego przygotowującego wniosek i realizującego projekt weszli pracownicy jednostek Wydziału: Tomasz Górzyński (IA), Marlena Jabłońska (IHiA), Rafał Kleśta-Nawrocki (KEiAK), Natalia Pamuła-Cieślak (IINiB), Przemysław Waszak (KHSiK).

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Konferencja w Toruniu