Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest POWER?

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Co to jest POWER WNH?

To projekt Wydziału Nauk Historycznych UMK, "Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym", który umożliwi studentom czterech ostatnich semestrów studiów wszystkich kierunków naszego Wydziału w latach 2018–2019 wyjechać na płatne staże zawodowe.

Do kogo jest adresowany program?

Do 263 studentów studiów stacjonarnych I i II st. Wydziału Nauk Historycznych. Program będzie realizowany w latach 2018-2019. Obejmuje minimum 30% studentów każdego z kierunku, z podziałem na rok studiów.

Jak się zarejestrować do programu?

Instrukcja rejestracji elektronicznej jest dostępna na stronie programu w zakładce Rekrutacja elektroniczna.

W jakim okresie od ukończenia nauki dopuszczalne jest rozpoczęcie stażu?

Absolwent powinien być skierowany na staż bezpośrednio po zakończeniu kształcenia jednak umowa stażowa musi zostać podpisana przed egzaminem kończącym studia. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące od zakończenia nauki.

W jakich miesiącach odbywały będą się staże?

Staże mogą odbywać się od maja 2018 do października 2019 r.

Czy projektem mogą być objęci studenci studiów III stopnia (doktoranci)?

Regulamin konkursu nie dopuszcza takiej możliwości.

Czy projektem są objęci studenci dwóch kierunków studiów?

Tak, na staż wyjeżdżają z jednego kierunku realizowanego na WNH, pod warunkiem, że stanowią grupę docelową programu.

Czy uczestnikiem stażu może być osoba posiadająca już tytuł magistra?

Tak, ale pod warunkiem, że jest obecnie studentem WNH i stanowi grupę docelową programu.

Czy uczestnikiem stażu może być osoba pracująca?

Nie, osoby ubiegające się o staż nie mogą pozostawać w stosunku pracy ani prowadzić własnej działalności gospodarczej.

Czy osoby przebywające obecnie na studiach za granicą w ramach np. programu ERASMUS mogą ubiegać się o staże?

Tak, pod warunkiem, że stanowią grupę docelową programu.

Jak wygląda procedura kwalifikacyjna?

Procedurę określa Regulamin rekrutacji.

Czy rekrutacja prowadzona jest z podziałem na lata?

Nie, rekrutacja na cały program jest jednorazowa i rozpoczyna się w marcu a kończy w kwietniu 2018 r. Możliwa jest jedynie rekrutacja uzupełniająca.

Gdzie będą odbywały się staże?

W Polsce, w wiodących organizacjach realizujących w sposób nowoczesny zadania w obszarze zarządzania dziedzictwem. Istnieje możliwość wybrania instytucji z listy instytucji współpracujących w ramach programu POWER WNH lub zaproponować własną.

Kto decyduje o wyborze instytucji?

Zespół Projektowy zobowiązany jest do zaproponowania uczestnikom stażu miejsca jego odbywania jednak może to nastąpić w porozumieniu z zainteresowanym. Po stronie Zespołu Projektowego leży dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją stażu.

Czy staże mogą odbywać się w jednostkach budżetowych, takich jak: Urząd Miasta, Urząd Gminy, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, Urząd Morski?

Tak, pod warunkiem, że konieczność odbycia stażu w takim miejscu wynika z zakresu studiów.

Jak długo trwa staż?

Staż trwa 4 miesiące, łącznie 360 h, średnio 4,5h dziennie.

Czy staż powinien mieć charakter ciągły, czy może być podzielony np. na dwie, trzy lub więcej części?

Staż musi mieć charakter ciągły.

Jak wysokie jest stypendium stażowe?

Jest to ok. 1500 zł/miesiąc brutto.

Czy kwota stypendium stażowego jest opodatkowana?

Stypendium stażowe nie jest opodatkowane, jednak podlega oskładkowaniu ZUS.

Czy przysługuje stażyście zwrot kosztów mieszkania w czasie stażu?

Tak, pod warunkiem, że staż odbywa się 50 km poza miejscem zamieszkania. Wysokość refundacji wynosi 1400 zł/mc. Warunkiem otrzymania refundacji jest przedłożenie rachunku/faktury za wynajem oraz potwierdzenia dokonania przelewu w przypadku rozliczenia bezgotówkowego.

Czy w przypadku większej liczby studentów możemy wynająć na 4 m-ce kawalerkę dla studentów?

Tak, jeśli takie rozwiązanie będzie ekonomicznie uzasadnione.

Czy przysługuje stażyście zwrot kosztów dojazdu na miejsce odbywania stażu?

Tak, pod warunkiem, że staż odbywa się 50 km poza miejscem zamieszkania. Refundacja do kwoty 150 zł/mc a rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (bilety, faktury).

Czy przewidziany jest ryczałt na dojazd w przypadku podróży własnym samochodem.

Nie, nie przewidziano takiej możliwości.

W przypadku kosztów dojazdu i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, co oznacza pojęcie „poza miejscem zamieszkania”? Czy jest to miejsce zameldowania, zamieszkania w akademiku czy miejsce, gdzie osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu?

Jest to faktyczne miejsce, gdzie dana osoba mieszka lub przebywa (na podstawie dokumentów złożonych przez studenta w trakcie rekrutacji).

Czy staże będące przedmiotem wniosku mogą zastąpić praktyki zawodowe?

Staże nie mogą zastępować obowiązkowych praktyk.

Konferencja w Toruniu